Воспоставување на нови брендови на обувки на пазарот на поранешна Југославија

Miss Ива – женски обувки
Mister Стефан – машки обувки